"Закон ДНР об образовании" - ссылка http://mondnr.ru/dokumenty/zakony/send/6-zakony/20-zakon-ob-obrazovanii